Årsrapport 2021: LEAPS ØGER INTERESSEN FOR SKOLEN

Fire folkeskoler har omstillet sig til at være LEAPS-skoler. Årsrapporten 2021 samler op på resultaterne af det femårige initiativ, der blandt andet viser, at LEAPS-elever har mindre fravær og at interessen for naturfag er styrket. De positive resultater gør, at de fire skoler fortsætter som LEAPS-skoler. Derudover har seks nye skoler tilsluttet sig LEAPS-netværket.

Fire folkeskoler har gennemgået en omstilling fra at være helt almindelige folkeskoler til at være folkeskoler, der baserer deres undervisning på en nyudviklet projektbaseret læringsmodel, LEAPS.

Årsrapporten viser blandt andet, at LEAPS-elever har mindre fravær, og at deres interesse for naturfag er styrket.

”Vi har børn, der gerne vil i skole, fordi de ikke vil gå glip af det projekt, de laver. Det synes jeg er fedt”, siger Melissa Asmussen, der er lærer på Kvaglundskolen i Esbjerg.

 

Naturfagsinteressen er høj på LEAPS-skolerne

Tænketanken DEA har undersøgt børn og unges interesse for naturfag. Deres undersøgelser viser, at børns interesse for naturvidenskab er høj, når de starter i skole. Men i løbet af skoletiden falder børnenes interesse for naturfag.

På LEAPS-skolerne ser man derimod, at elevernes interesse for naturfag er stigende. I perioden fra 2019 til 2021 er interessen for naturfagene steget med mere end 30% blandt LEAPS-skolernes 7.-9. klasser.

Resultaterne glæder Anette Clausen, der er bestyrelsesformand i Kata Fonden.

”Vi startede LEAPS, fordi vi ønskede at finde nye veje til at engagere eleverne i undervisningen – og særligt i det naturfaglige. I 2030 risikerer vi at mangle op mod 30.000 it-specialister, ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i Danmark. Det er derfor vigtigt, at vi kan se, at LEAPS styrker elevernes interesse i naturfag”, siger Anette Clausen.

 

Positive lærere, elever og forældre

Resultaterne i årsrapporten viser yderligere, at både elever, lærere og forældre bakker op omkring LEAPS.

Forældrenes tilfredshed med skolen er steget i de år, hvor skolerne har været LEAPS-skoler. Forældrene er især glade for den øgede variation i skoledagen, efter deres børns skole er blevet LEAPS-skoler. Tilfredsheden er steget med 31 % på spørgsmålet om en varieret skoledag.

Aalborg Universitet har lavet følgeforskning på det femårige initiativ. Lars Bang Jensen, der er forsker ved Center for Uddannelsesforskning på Aalborg Universitet, bider mærke i, at LEAPS-elever er mere positive overfor skolen i forhold til elever, der ikke modtager LEAPS-undervisning.

”Dét jeg synes er væsentligt i vores undersøgelser er, at de positive elever er positive i det hele. Og det er værd at bide mærke i. Hvis man sørger for, at elever er glade for at gå i skole, kan man også løfte de svage elever fagligt. Så der er meget, der influerer hinanden,” siger Lars Bang Jensen.

I LEAPS arbejder eleverne med tværfaglige projekter, og de skaber altid et produkt, der understøtter læringen.

”Man bruger sine hænder rigtig meget, for vi skal skrive ned og bruge papir og bygge. Man kommer bare med mange flere gode idéer i LEAPS end i almindelig undervisning”, siger en LEAPS-elev fra 6. klasse.

 

LEAPS-netværket udvides til 10 skoler

De fire nuværende LEAPS-skoler fortsætter med at arbejde med LEAPS. Derudover har seks nye skoler tilsluttet sig LEAPS-netværket.

Se de 10 LEAPS-skoler her.

”Vi er stolte over de resultater LEAPS-skolerne allerede har skabt, men vi ved også, det er afgørende at resultaterne er konsistente, varige og løbende udbygges. Varig skoleomstilling tager tid. Derfor er vi glade for, at LEAPS nu går ind i sin anden femårsperiode med de første fire skoler og seks nye skoler,” siger Peter Skat-Rørdam, der er administrerende direktør i Kata Fonden.

 

Baggrund

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med særligt fokus på Science, og søger gennem en tværfaglig og projektbaseret tilgang at ruste elever til en kompleks og teknologisk fremtid. LEAPS er støttet af Bitten & Mads Clausens Fond // Salling Fondene // Novo Nordisk Fonden // Lundbeckfonden // Villum Fonden // Fremstillingsindustrien.
Aalborg Universitet har gennemført følgeforskning. VIVE har foretaget statistiske analyser.

Hvad er LEAPS - kort fortalt?

LEAPS er et ambitiøst skoleudviklingsinitiativ, der har til formål at øge elevengagementet i grundskolen via projektbaseret læring med særligt fokus på STEM-fagene. LEAPS søger at skabe de bedste betingelser for, at elever gennem autentiske projekter oplever fagene som meningsfulde og engagerende med øget læring til følge. Denne vision opfyldes via en pædagogisk tilgang, hvor eleven aktivt konstruerer ny viden i interaktion med andre og med fremtidens kompetencer som omdrejningspunkt.

Hvem står bag LEAPS-initiativet?

LEAPS varetages af Kata Fonden, der er en katalysator for skoleudvikling. Fondens medarbejdere arbejder tæt på praksis og bidrager med ugentlig tilstedeværelse på skolerne. Kata Fonden donerer således ikke økonomisk støtte, men supporterer og understøtter den 10-årige omstilling til LEAPS på alle niveauer i tæt samarbejde med forvaltninger og personale på skolerne i de 4 LEAPS-kommuner. LEAPS er muliggjort gennem økonomisk støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien i Danmark.

Hvem henvender årsrapporten sig til?

LEAPS-projektet følges af mange aktører på skoleområdet, og årsrapporten henvender sig til praktikere og ledere i den danske grundskole med interesse for projektbaseret læring og skoleudvikling. Derudover henvender rapporten sig til Kata Fondens mange samarbejdspartnere, som følger den løbende evaluering af LEAPS-projektet tæt.

Hvad er forskellen på årsrapporten og tidligere årsskrifter?

Kata Fonden har tidligere udgivet et årsskrift, der har haft til formål at præsentere udvalgte aktiviteter og indsatsområder i fondens arbejde. I år erstattes årsskriftet af en årsrapport, som i højere grad end tidligere udgivelser går i dybden med at beskrive udviklingen i LEAPS-projektet med særlig vægt på resultater og aktuel status.

Hvad er formålet med årsrapporten?

Kata Fonden har et almennyttigt sigte, hvorfor der er fokus på spredning af den viden om god praksis, som udvikles i LEAPS-indsatsen. Der indsamles løbende erfaringer og unikke indsigter fra skolerne, som danner grundlag for fortløbende justering og optimering af LEAPS-modellen.

Hvad er årsrapportens undersøgelsesfelt?

Udviklingen i LEAPS-initiativet vurderes i forhold til 5 primære målområder, som tilsammen belyser såvel elever, lærere og forældres oplevelse af overgangen til LEAPS. Derudover præsenteres der i rapporten nogle af de afledte effekter af LEAPS bestående af overraskende forskningsbaserede fund eller øvrige interessante sammenhænge, der har vist sig undervejs i indsatsen.

Hvad baserer resultaterne sig på?

Analyserne i årsrapporten baseres på følgeforskningen, der varetages af Aalborg Universitet, statistiske analyser fra VIVE, offentlige registerbaserede data samt data fra Kata Fonden bestående dels af spørgeskemaundersøgelser og dels af resultat- og implementeringsdata fra skolerne.

Er det muligt at besøge en LEAPS-skole?

Ja, det er altid muligt at rette henvendelse til Kata Fonden eller LEAPS-skolerne. I forbindelse med LEAPS-ugen, som blev afholdt i februar 2021, har flere deltagere tilkendegivet, at de ønsker at besøge skolerne. Der vil således blive arrangeret besøgsdage på skolerne, så snart restriktionerne i forbindelse med Covid ophæves.

Hvordan bliver man ny LEAPS-skole?

Hvis man ønsker at vide mere om muligheder og vilkår for at blive LEAPS-skole, er man velkommen til at rette henvendelse til projektchef, Jesper Ingerslev, for en uddybende drøftelse.

Hvem kan kontaktes for yderligere information?

For eventuelle spørgsmål til årsrapporten eller til LEAPS generelt, er man velkommen til at kontakte Kata Fondens medarbejdere. Kontaktoplysninger er tilgængelige her, og der er altid mulighed for at aftale et møde med en LEAPS-ekspert.

 

 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179